És legal dipositar cendres al mar?

La resposta és que sí, però la realització dels abocaments de cendres requereix:

 • Autorització de l'Autoritat Portuària o Marítima.
 • Informe positiu del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, sens perjudici del que puguin requerir altres autoritats, en particular les comunitats autònomes.
 • Que els materials que es dipositin hagin estat avaluats i siguin compatibles amb la normativa protectora del mar.


Al següent vídeo es mostren les possibilitats de les quals disposem avui dia per realitzar legalment aquesta activitat.Abocar cendres o dipositar urnes al mar pel nostre compte, pot ser arriscat i car. A continuació, adjuntem un article extens on responem els seus dubtes.

La Llei 41/2010 de 29 de desembre de Protecció del Medi Marí és la norma que regula els abocaments al mar, entre els quals es consideren tant l'abocament de cendres al mar com la col·locació d'urnes al mar.

Segons l'article 32.1 d'aquesta llei, per poder fer l'abocament d'aquestes substàncies,

 • “S'haurà d'estar autoritzat prèviament per l'autoritat competent en funció de la ubicació geogràfica del lloc on se sol·licita fer l'abocament”.
 • “Aquesta autorització serà atorgada per l'autoritat portuària si es realitza en domini públic portuari o l'autoritat marítima si es realitza fora d’aquest.”
 • “Les autoritzacions d'abocament requeriran informe previ favorable del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí a l'efecte de determinar-ne la compatibilitat amb l'estratègia marina corresponent, sens perjudici d'altres informes previstos a la legislació vigent”.


Règim sancionador:Segons la llei de costes, la realització d'abocaments no autoritzats es tipifica com a infracció lleu, preveient-ne una sanció de fins a 60.000 €.

Si es reincideix en un període de dos anys, la infracció passa a considerar-se greu, i en aquest cas la forquilla de la sanció és de fins a 300.000 €.

Podeu consultar més avall tota l'anàlisi jurídica:

Règim Jurídic

Llençar de cendres dels nostres éssers estimats al mar ha estat una pràctica habitual. Tot i això, la protecció del medi ambient, i del mar en particular, ha tingut com a conseqüència la restricció d'aquesta pràctica. És evident que la nostra legislació no fa referència al fet que es prohibeix, el que diríem col·loquialment, llençar cendres, però aquesta acció podria incloure's en el que s'anomena “abocament”, acció que sí ve regulada. Segons el Diccionari, abocar és escampar coses líquides o menudes. Així, podem dir que, quan s'escampen les cendres d'un difunt, estaríem davant d'un abocament.

La Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí, és la norma que regula els abocaments al mar de deixalles o altres matèries des de vaixells. Segons l'article 32.1 de la Llei s'entenen com a tals:

 • a) tota evacuació deliberada al mar de deixalles o altres matèries des de vaixells, aeronaus, plataformes o altres construccions al mar;
 • b) tot enfonsament deliberat al mar de vaixells, aeronaus, plataformes o altres construccions al mar;
 • c) tot emmagatzematge de deixalles o altres matèries al llit del mar o al seu subsol des de vaixells, aeronaus, plataformes o altres construccions al mar;
(…)

Per tant, podem dir que abocar cendres al mar entraria al punt a) esmentat, i la col·locació d'urnes, una altra pràctica també estesa, al punt c).

Ara bé, el mateix article de la Llei, a l'apartat 2, estableix que “l’abocament” no inclou:

el dipòsit de matèries o altres substàncies per a una finalitat diferent de la seva mera evacuació, sempre que aquesta col·locació no sigui contrària als objectius d'aquesta llei. Segueix dient la Llei, a l'apartat 3 del mateix article:

3. Queda prohibit amb caràcter general l’abocament al medi marí de deixalles o altres matèries, excepte els següents:

 • a) materials de dragatge;
 • b) deixalles de peix o materials resultants de les operacions d'elaboració del peix;
 • c) materials geològics inorgànics inerts, és a dir, material geològic sòlid, no elaborat químicament, els components químics del qual no és probable que s'alliberin al medi marí;
 • d) fluxos de diòxid de carboni resultants dels processos de captura de diòxid de carboni per al seu segrest.

Però la realització dels abocaments no prohibits més amunt indicats, tampoc no és lliure, ordenant l'apartat 6:

6. Qualsevol activitat d'abocament dels materials enumerats a l'apartat 3 d'aquest article, l'ha d'autoritzar prèviament l'autoritat competent, en funció de la ubicació geogràfica del lloc on se sol·licita fer l'abocament. Aquesta autorització serà atorgada per l'Autoritat Portuària si es fa en domini públic portuari, o l'autoritat marítima si es fa a fora.

Les autoritzacions d'abocament requeriran informe previ favorable del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, a l'efecte de determinar-ne la compatibilitat amb l'estratègia marina corresponent, sens perjudici d'altres informes previstos a la legislació vigent.

Aquesta autorització només es pot expedir quan a la sol·licitud es justifiqui que els materials s'han avaluat seguint els procediments que resultin d’aplicació d'acord amb la normativa aplicable en funció de la naturalesa de les deixalles o, sinó, els criteris, les directrius i procediments pertinents adoptats pels convenis marins regionals i internacionals que siguin aplicables en funció de la ubicació geogràfica del lloc on se sol·licita fer l'abocament.

És a dir, la realització dels abocaments no prohibits enumerats al punt 3 requereix:

 • Autorització de l'autoritat portuària o marítima.
 • Informe del Ministeri Medi Ambient i Medi Rural i Marí, sens perjudici del que puguin requerir altres autoritats, en particular les comunitats autònomes.
 • Que els materials hagin estat avaluats i siguin compatibles amb la normativa protectora del mar.


En qualsevol cas, hem de tenir en compte que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (avui Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí), en resposta a una consulta de la Direcció General de Marina Mercant, ha considerat que l'abocament de cendres NO es pot incloure dins dels abocaments autoritzats a què fa referència de l'esmentat article 32 apartat 3, però sí com una col·locació quan s'utilitzin urnes.

La col·locació d'objectes al fons marí, tractant-se de col·locació d'urnes, es regula a l'article 35 de la Llei que analitzem, i conté una regulació especial.
Per poder fer-ho, es requerirà el projecte corresponent, que serà autoritzat per l'Administració competent amb un informe previ favorable del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí a l'efecte de determinar-ne la compatibilitat amb l'estratègia marina corresponent, sens perjudici d'altres informes previstos en la legislació vigent. L'autorització únicament podrà ser concedida quan a la sol·licitud es justifiqui que els materials s'han avaluat seguint els procediments que siguin aplicables d'acord amb la normativa específica en funció de la naturalesa dels mateixos o, sinó, els criteris, les directrius i procediments pertinents adoptats pels convenis marins que siguin aplicables.
El projecte haurà d'incloure una avaluació del fons marí on es pretengui realitzar la col·locació o dipòsit, així com dels efectes que l'actuació pugui causar al medi marí i a les activitats humanes al mar.

De tot això podem arribar a les conclusions següents:

Estant prohibits els abocaments al mar amb caràcter general i com que no està inclòs l'abocament de cendres al mar a les exempcions previstes a l'article 32.3, aquesta pràctica es troba prohibida.

La col·locació d'urnes, en considerar-se que no es tracta d'una mera evacuació o abandó, POT SER AUTORITZADA per l'autoritat competent, la Direcció General de Marina Mercant a través de la Capitania en el cas, amb l'informe previ del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, i d'altres que es puguin requerir.

Règim sancionador

La Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí, que és la norma que regula els abocaments al mar de deixalles o altres matèries des de vaixells, no conté un règim sancionador específic remetent-se a la legislació sectorial, per la qual cosa hem de referir-nos a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. Aquesta norma, donat que manca normativa específica, ja establia la prohibició de la realització d'abocaments no autoritzats.

Segons la Llei de Costes, la realització d'abocaments no autoritzats es tipifica com a infracció lleu, preveient-se una sanció de fins a 60.000,00 Euros. Si es reincideix en un període de dos anys, la infracció passa a considerar-se greu, i en aquest cas la forquilla de la sanció és de fins a 300.000 euros.

Per a la graduació se seguiran els criteris generals:

 • a) El grau de culpabilitat o l'existència d'intencionalitat.
 • b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
 • c) La naturalesa dels perjudicis causats.
 • d) La reincidència

El Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el text refet de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant per la seva banda, també preveu multes de fins a 3.005.000 euros per a la conducta següent:

“a) L'evacuació deliberada des de vaixells o plataformes fixes o altres construccions que es trobin en aigües situades en zones on Espanya exerceix sobirania, drets sobirans o jurisdicció, de residus, deixalles o altres matèries carregades a bord o dipositades amb aquest propòsit, excepte quan es compti amb la deguda autorització d'abocament o aquesta no sigui exigible segons el que preveu la legislació específica vigent.”

No sembla que una multa per abocar cendres deliberadament a l'aigua es pogués situar als imports indicats, però caldria veure què es resol en situacions concretes.

Advocat RODRIGUEZ CAORSI

Complim el teu últim desig

Ajudem a lliurar a la Mar Mediterrània les cendres dels teus sers estimats, en una cerimònia íntima i familiar.

Llança cendres a la mar mediterrània

WhatsApp

Avís de Cookies

Usem cookies de tercers per a fins estadístics i de màrqueting. Per a més informació, pot consultar la nostra política de cookies.

Llegir la política de cookies Acceptar totes les cookies Rebutjar les cookies de tercers
Altres opcions Acceptar les cookies