Responem els teus dubtes

És legal dipositar cendres al mar?

El Reial Decret 218/2022, de 29 de març, modifica el Reial decret 79/2019 de 22 de febrer pel que es regula l'informe de compatibilitat i s'estableixen els criteris de compatibilitat de l'activitat econòmica de col·locació d'urnes funeràries o cendres funeràries al mar amb les estratègies marines.

Aquest Reial Decret, té com a principal finalitat actualitzar l'annex II del Reial decret 79/2019, de 22 de febrer, als objectius ambientals de les estratègies marines de segon cicle.

Pel que fa a l'activitat econòmica de col·locació d'urnes funeràries o cendres funeràries al mar s'ha conclòs que amb caràcter general, són actuacions compatibles amb les estratègies marines, sempre que compleixin una sèrie de requisits. Amb aquest fi s'afegeixen dos nous apartats a l'article 7 i es modifica l'annex III del reial decret 79/2019, de 22 de febrer, per establir com a criteri de compatibilitat específic la presentació d'una declaració responsable del sol·licitant.

Els dos nous apartats, 5a i 6, de l'article 7, dicten que l'informe de compatibilitat serà substituït per una declaració responsable degudament complimentada i firmada, que es dirigirà a la Capitania corresponent, la qual donarà compte al Servei Provincial de Costes en la seva capacitat de verificar el compliment del declarat.

La declaració responsable prevista haurà de complir amb un contingut mínim previst en l'apartat d de l'annex III pel que fa a les Urnes funeràries.

En la declaració responsable el declarant assumeix que l'actuació és compatible amb els objectius ambientals i específics de l'Estratègia Marina en la Demarcació Marina, aprovada pel reial Decret 1365/2018, de 2 de novembre, i en particular, amb els objectius ambientals recollits en l'annex II del reial decret 79/2019, de 22 de febrer.

Senyalant:

 1. Que el declarant és coneixedor dels valors naturals de l'àmbit en el qual es va a realitzar la col·locació, per la qual cosa el seu desenvolupament es durà a terme de forma que ni els fons marins, no els hàbitats, ni les espècies que habiten en el medi marí patiran afecció alguna.

 2. Que la col·locació d'urnes o cendres funeràries al mar es ubicarà en zones on no hi hagi presència d'hàbitats o espècies protegides. Reial Decret 139/2011.

 3. Que garanteix mitjançant certificat que les urnes que es col·loquin al mar són biodegradables.

 4. Que no es realitzarà abocament al mar juntament amb l'urna d'altres objectes ornamentals o objectes personals ni s'abocarà des de l'embarcació qualsevol altre objecte diferent a la pròpia urna o cendres, amb l'única excepció de les ofrenes florals constituïdes per pètals naturals, mai rams.

 5. Que les embarcacions a motor durant el desenvolupament de l'activitat respectaran la velocitat màxima permesa minimitzant el soroll i risc de col·lisions amb la fauna marina.

 6. Que l'entitat mantindrà un registre en el qual es consignin els serveis portats a terme amb indicació de la seva data i coordenades geogràfiques.

 7. Que es compromet a facilitar la informació a l'òrgan competent si li és requerida.

 8. Que es complirà amb tota la regulació ambiental que resulti d'aplicació.


Règim sancionador

La Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí, que és la norma que regula els abocaments al mar de deixalles o altres matèries des de vaixells no conté un règim sancionador específic remetent-se a la legislació sectorial, per la qual cosa hem de referir-nos a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. Aquesta norma, en absència de normativa específica, ja establia la prohibició de la realització d'abocaments no autoritzats.

Segons la Llei de Costes, la realització d'abocaments no autoritzats es tipifica com a infracció lleu, preveient-se una sanció de fins a 60.000,00 Euros. Si es reincideix en un període de dos anys la infracció passa a considerar-se greu, sent en aquest cas la forquilla en de la sanció de fins a 300.000 Euros.

Per a la seva graduació es seguiran els criteris generals:

 1. a) El grau de culpabilitat o l'existència d'intencionalitat.
 2. b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
 3. c) La naturalesa dels perjudicis causats.
 4. d) La reincidència


El Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant per la seva banda, també preveu multes de fins a 3.005.000 Euros per a la següent conducta.

"a) L'evacuació deliberada des de vaixells o plataformes fixes o altres construccions que es trobin en aigües situades en zones en les quals Espanya exerceix sobirania, drets sobirans o jurisdicció, de residus, deixalles o altres matèries carregades a bord o dipositades amb tal propòsit, llevat quan es compti amb la deguda autorització d'abocament o aquesta no sigui exigible segons el previst en la legislació específica vigent."

No sembla que una multa per abocar cendres deliberadament a l'aigua es pogués situar en els imports indicats però caldria veure què es resol en situacions concretes.

Complim el teu últim desig

Ajudem a lliurar a la Mar Mediterrània les cendres dels teus sers estimats, en una cerimònia íntima i familiar.

Contacta'ns

Avís de Cookies

Usem cookies de tercers per a fins estadístics i de màrqueting. Per a més informació, pot consultar la nostra política de cookies.

Rebutjar Acceptar